Cyngor Gwynedd

Ymgynghoriad ar Deithio Llesol

Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ar 25 Medi 2014.

 

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fynd ati’n barhaus i wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr, a llunio mapiau sy’n nodi’r llwybrau y gallant eu defnyddio ar hyn o bryd yn ogystal â llwybrau arfaethedig y gallant eu defnyddio yn y dyfodol.

 

O dan y Ddeddf mae hefyd yn ofynnol bod cynlluniau ffyrdd newydd (gan gynnwys cynlluniau gwella ffyrdd) yn ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cyfnod dylunio.

 

Nod y Ddeddf yw galluogi mwy o bobl i gerdded a beicio a defnyddio dulliau teithio heblaw am gludiant modur. Wrth wneud cerdded a beicio’n fwy diogel ac ymarferol gellir annog pobl i fyw’n iachach, lleihau allyriadau carbon a gwella ein hamgylchedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur, cysylltwch ag Andrew Gregson ar AndrewRoyGregson@gwynedd.gov.uk neu 01286 679413

 

Nodyn ar breifatrwydd.
Mae'r arolwg hwn yn ddienw
Nid yw'r cofnod o atebion eich arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth i'ch adnabod chi, oni bai bod cwestiwn penodol yn yr arolwg yn gofyn am hyn. Os ydych chi wedi ymateb i arolwg a ddefnyddiodd docyn adnabod i'ch caniatau chi i gael mynediad i'r arolwg, gallwn eich sicrhau chi nad yw'r tocyn adnabod yn cael ei gadw gyda'ch ymatebion. Mae'n cael ei reoli mewn cronfa ddata ar wahân, a bydd yn cael ei ddiweddaru i nodi eich bod chi wedi (neu heb) lenwi'r arolwg hwn. Nid oes modd paru tocynnau adnabod gydag atebion yn yr arolwg hwn.