Cyngor Gwynedd

Amrywiaeth mewn Democratiaeth - Holiadur

 

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i :

·       sicrhau fod cynghorwyr Gwynedd yn adlewyrchu pobl Gwynedd drwy annog unigolion amrywiol i sefyll mewn etholiadau i gynrychioli cymunedau’r Sir ar y Cyngor.

·       adnabod unrhyw anawsterau sy’n atal unigolion megis pobl ifanc, pobl anabl, pobl o leiafrifoedd ethnig neu ferched rhag sefyll yn etholiadau’r Cyngor gan gael gwared o’r anawsterau hyn.

Ar hyn o bryd:

·       27% o  Gynghorwyr Gwynedd sy’n ferched tra bo 51% o bobl Gwynedd (dros 18 oed) yn ferched.

·       Mae 15% o boblogaeth Gwynedd rhwng 18 – 24 oed,- 1.35% o’n  Cynghorwyr sydd yn y grŵp oedran yma.

·       Nid oes unrhyw Gynghorydd yn ystyried eu hunain o gefndir lleiafrif ethnig, yr un modd â 97% o boblogaeth Gwynedd

·       Mae 9% o Gynghorwyr Gwynedd yn ystyried eu hunain fel rhywun ag anabledd. Ni ellir cymharu hyn yn erbyn y boblogaeth gan nad oes data cymharol ar gael.

·       Nid oes gennym wybodaeth hyd yma am gyfeiriadedd rywiol.

 

Nodyn ar breifatrwydd.
Mae'r arolwg hwn yn ddienw
Nid yw'r cofnod o atebion eich arolwg yn cynnwys unrhyw wybodaeth i'ch adnabod chi, oni bai bod cwestiwn penodol yn yr arolwg yn gofyn am hyn. Os ydych chi wedi ymateb i arolwg a ddefnyddiodd docyn adnabod i'ch caniatau chi i gael mynediad i'r arolwg, gallwn eich sicrhau chi nad yw'r tocyn adnabod yn cael ei gadw gyda'ch ymatebion. Mae'n cael ei reoli mewn cronfa ddata ar wahân, a bydd yn cael ei ddiweddaru i nodi eich bod chi wedi (neu heb) lenwi'r arolwg hwn. Nid oes modd paru tocynnau adnabod gydag atebion yn yr arolwg hwn.